economics

May 17, 2010

S ln mnh ca kinh t TQ em li cơ hi, thách th c gì cho VN?

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 5:14 am
Tags: , ,

S ln mnh ca kinh t TQ em li cơ hi, thách th c gì
cho VN?
Trung Quc ang trên à tr thành nn kinh t ln th hai th gii và ngày càng gia tăng s hi
n
di
n c a h t
i các nn kinh t mi ni trong ó có Vi
t Nam. S ln m
nh c a nn kinh t
Trung Quc, cũng như s hi
n di
n ngày càng nhiu c a các công ty Trung Quc Vi
t Nam
em l
i cơ hi, thách thc hay tác ng gì ti nn kinh t c a Vi
t Nam. Mi quí v nghe ý kin
c a n Giáo sư Regina Abrami, t
i trưng 
i h c Harvard c a Hoa Kỳ v vn này.
Minh Anh | Washington, D.CTh By, 15 tháng 5 2010
Giáo sư Regina Abrami
Thưa quí v, Giáo sư Regina Abrami có bng Tin sĩ v Khoa h c chính tr t
i 
i h c
California, Berkely, và hi
n là ging viên c a chương trình Th
c sĩ Qun tr Kinh doanh (MBA)
t
i trưng 
i h c Harvard c a Hoa Kỳ. Bà chuyên nghiên cu v kinh t chính tr so sánh, c
bi
t tp trung vào Trung Quc và Viêt Nam.
VOA:Thưa giáo sư Abrami, ưc bit bà ang có mt cuc nghiên cu v nhng cơ hi cũng
như tác ng c a vi c Trung Qu
c gia tăng s hi n di n các th trưng mi ni, xin bà vui
lòng cho bit ôi chút v kt qu nghiên cu ti thi im này, c bi t là trưng hp c a Vi t
Nam?
1
GS. Regina Abrami: Vi
t Nam là mt trong s nhng nưc mà tôi ang nghiên cu và chc
chn trưng hp c a Vi
t Nam là mt trưng hp khá phc t
p bi lch s và mi quan h
gia
hai nưc. Vi quan i!m như vy, khi xét ti s hi
n di
n c a Trung Quc Vi
t Nam, thì tôi
thy có nhiu i!m tích c c hơn tiêu c c trong bi cnh là s tăng cưng quan h
thương m
i và
kinh t gia Trung Quc và Vi
t Nam ã em l
i kt qu là nhiu hàng hóa Vi
t Nam có cơ hi
ưc xut khNu sang th trưng Trung Quc. Ngoài ra, s tăng cưng quan h
kinh t này cũng
khuyn khích các nhà #u tư nưc ngoài cân nhc n vi
c bao g$m hai nưc vào mt chin lưc
#u tư rng ln hơn, và iu ó rt có li cho Vi
t Nam.
Nói v khía c
nh rng ln hơn thì s gia tăng nh hưng c a Trung Quc các th trưng mi
ni là mt bc tranh h%n hp. Dĩ nhiên là không còn nghi ng gì v vi
c Trung Quc xut khNu
công nhân nưc h n làm vi
c t
i nhng d án #u tư c a h nưc ngoài như nhng công
trình xây d ng v..v. và nhiu chính ph cũng như cng $ng ngưi dân a phương không ng
h iu này, bi i vi h , #u tư nưc ngoài là cơ hi ! t
o công ăn vi
c làm cho ngưi dân
c a chính nưc h . Chính ph Trung Quc cũng nhn ra iu này và ang tìm cách iu ch&nh.
Trong khi ó, ngày càng có nhiu chính ph t
i các th trưng mi ni bt #u tin hành àm
phán các hp $ng trong ó ưa ra nhng qui nh nhm h
n ch s công nhân nưc ngoài làm
vi
c t
i nưc h cho các d án do Trung Quc #u tư.
VOA:Bà va nói n vi c Trung Qu
c ưa công nhân sang các nưc khác, chc hn bà cũng
bit v d án bauxite Tây Nguyên c a Vi t Nam, và Trung Qu
c cũng ưa nhiu công nhân
c a h sang ó. Do b
i cnh lch s c a hai nưc cũng như nhng tranh chp v ch quyn
chưa ưc gii quyt mà có nhiu ngưi Vi t Nam lo ngi v ý nh thc s c a Trung Qu
c
trong nhng d án như vy. Còn ý kin c a bà thì sao?
GS. Regina Abrami: Tôi không nghĩ là h nên lo ng
i v ý nh th c s c a Trung Quc trong
vi
c #u tư vào Vi
t Nam, vì nu là n%i lo ng
i thì cũng nên có nhng s lo ng
i như vy i vi
Hoa Kỳ. Nu quí v lo ng
i v nhng nưc trưc ây có quan h
căng th’ng và bây gi l
i #u tư
rt nhiu vào t nưc quí v thì n%i lo ng
i ó phi ưc t c vào hai bên. ( Tây Nguyên cũng
có nhng công ty m) c a M* ang #u tư t
i ó, nhưng không gây tranh cãi như vi trưng hp
c a Trung Quc. Tôi nghĩ là ngưi Vi
t Nam nên xét xem t
i sao h l
i c bi
t thù nghch vi
s #u tư c a Trung Quc. Tôi nghĩ rng r i ro s+ cao hơn nu óng c a vi Trung Quc thay vì
m bo duy trì mi quan h
kinh t, quan h
thương m
i vng m
nh, bi ó v,n là bi
n pháp tt
nht ! duy trì mt mi quan h
tích c c.
VOA:Vâng, nhưng thưa bà ngoài lch s lâu i gia hai nưc và nhng tranh chp ch quyn
khác thì s ln mnh c a quân i Trung Qu
c cũng khin cho nhiu ngưi có lý do lo ngi,
hơn na Trung Qu
c li là mt nưc láng ging g n k Vi t Nam.
GS. Regina Abrami: Tôi hi!u iu ó, tôi không ph nhn rng n%i lo ng
i y bt ngu$n t lch
s và tình cm m
nh m+ c a ngưi Vi
t Nam. Dĩ nhiên là có mt nưc láng ging hùng m
nh 
phương bc thì ngưi ta s+ cm thy ó là mi mi e d a to ln hơn so vi mt nưc cách Vi
t
Nam c mt 
i dương. Nhưng chúng ta bit là nhng nưc có quan h
kinh t và xã hi tích c c
thì cũng có xu hưng có quan h
chính tr tt -p hơn. Vì vy th c t là bt c iu gì ít hơn mt
chin lưc giao tip và làm i tác vi Trung Quc thì u không có li cho Vi
t Nam.
Vi
t Nam phi giao thi
p vi Trung Quc và không nên né tránh nưc này, và mi quan h

2không c#n thit phi là mt mi quan h
không công bng. Tôi nghĩ là Trung Quc hi
n không
tìm cách thôn tính Vi
t Nam và chc chn là ngưi Vi
t Nam cũng s+ không bao gi cho phép
iu ó xy ra. Vì vy vi tinh th#n c lp m
nh m+ c a hai nưc, chc chn là hai nưc có th!
hp tác rt tt vi nhau thông qua các ho
t ng kinh t và #u tư trong nhng thp niên ti, iu
này s+ gii quyt ưc nhng vn mà ngưi Vi
t Nam lo ng
i. Chúng ta cũng c#n nh rng
v mt lch s trong quá kh hai nưc không ch& có xung t mà còn có c mi quan h
giao
thương vi nhau.
VOA: Trung Qu
c s! vưt qua Nht Bn tr thành nn kinh t ln th nhì th gii, và theo
các phân tích gia thì mt trong nhng nguyên nhân thu hút các nhà u tư nưc ngoài ti Trung
Qu
c là do nn kinh t phát trin nhanh chóng c a nưc h, vy so vi Trung Qu
c thì Vi t Nam
có li th cnh tranh gì trong vi c thu hút u tư nưc ngoài thưa giáo sư?
GS. Regina Abrami: Tôi nghĩ là Vi
t Nam ã thu hút ưc mt khi lưng #u tư nưc ngoài
ln, nu nhìn vào s li
u năm 2008, ý tôi là chúng ta chưa nên nhc n s li
u năm 2009, vì ó
là năm xy ra cuc suy thoái kinh t toàn c#u vì vy mà nhiu nn kinh t b co c.m. Nu nhìn
vào s li
u c a năm 2007 và 2008 thì Vi
t Nam ã trên à thu hút rt nhiu #u tư nưc ngoài và
s vn #u tư nưc ngoài ã tăng mt cách áng k!, tôi cũng d oán rng #u tư nưc ngoài vào
Vi
t Nam s+ tip t.c gia tăng.
V vi
c Trung Quc tr thành nn kinh t ln th hai th gii, iu ó ã xy ra r$i, ý tôi là tùy
thuc vào cách tính toán s li
u, tôi không nghĩ iu này s+ làm sao lãng các cơ hi thu hút vn
nưc ngoài vào Vi
t Nam. Chúng ta ã chng kin nhiu công ty s d.ng chin lưc Trung Quc
+ 1 (China +1), vì vy có th! d báo rng Vi
t Nam s+ là mt i th c
nh tranh vi các li th
như lao ng, giá lao ng c a Vi
t Nam r/ hơn nhiu so vi giá lao ng c a Trung Quc, iu
ó khin Vi
t Nam tr nên hp d,n hơn i vi các nhà #u tư nưc ngoài trong lĩnh v c sn
xut.
Thêm vào ó, Vi
t Nam cũng là mt nưc thuc khu v c ông Nam Á, vì vy chúng ta s+ thy
khi mt công ty tìm hi!u cơ hi #u tư vào khu v c này, c bi
t là vi th)a thun t do thương
m
i (FTA) gia các nưc ASEAN và Trung Quc, thì h ngày càng coi Vi
t Nam như mt ph#n
trong chin lưc rng ln hơn khu v c. Vì vy tôi thy vi
c Trung Quc tr thành nn kinh t
ln th hai trên th gii s+ không làm sao lãng các cơ hi thu hút #u tư c a Vi
t Nam, và cui
cùng thì #u tư vào Trung Quc s+ tr nên tn kém hơn.
VOA:Thưa bà còn v lĩnh vc xut kh#u hàng hóa, Trung Qu
c lâu nay v$n b cáo buc là gi
giá tin t c a h thp mt cách gi to hàng hóa c a h cnh tranh t
t hơn trên th trưng
th gii, vy Vi t Nam c n có chin lưc gì cnh tranh vi hàng hóa Trung Qu
c?
GS. Regina Abrami: Tôi nghĩ do giá lao ng r/ nên hàng hóa Vi
t Nam v,n mang tính c
nh
tranh cao so vi hàng hóa Trung Quc. V ý kin cho rng Trung Quc có li th c
nh tranh
không công bng nh t0 giá c nh, chúng ta s+ ngày càng thy nhiu li phàn nàn như vy. T1
trưc ti nay chúng ta ch& thy Hoa Kỳ và các nưc Châu Âu lên ting, nhưng th c t là ngày
càng có nhiu nn kinh t mi ni cũng cáo buc Trung Quc v vn này. Tôi hy v ng là
chính ph Trung Quc s+ phi áp ng l
i nhng li phàn nàn này. Hơn na, s+ không phù hp
ngay vi bn thân h nu tip t.c tr cp cho chính ph Hoa Kỳ bng vi
c mua trái phiu ngân
kh c a M* trong khi l
i gi giá tin t
c a h thp hơn tr giá th c t. Vì vy tôi không nghĩ là
chính sách này s+ t$n t
i mãi mãi.
3VOA:Xin h%i bà mt câu h%i cu
i cùng, theo bà thì thách thc trưc mt c a nn kinh t Vi t
Nam là gì?
GS. Regina Abrami: Thách thc trưc mt c a Vi
t Nam là kh năng nâng cp cơ s h
t#ng
lên mt mc hi
u qu hơn và có giá tr gia tăng nhiu hơn. Hi
n t
i cơ s h
t#ng c a Vi
t
Nam không bng vi Trung Quc và cũng không bng vi mt s nưc khác ông Nam Á. Và
ch1ng nào mà Vi
t Nam không khc ph.c ưc tình tr
ng này thì Vi
t Nam s+ phi i mt vi
nguy cơ s+ ch& có th! gim chân t
i ch% vi ho
t ng sn xut hàng hóa cp thp mà l
i vi chi
phí vn chuy!n cao. Vi
c vn chuy!n hàng hóa Vi
t Nam do vy s+ không th! ưc th c hi
n
mt cách hi
u qu.
VOA: Còn rt nhiu câu mu
n h%i bà, nhưng vì thi gian hn h&p nên hy vng s! có cơ hi trao
i vi bà vào mt dp khác. Xin cm ơn Giáo sư Abrami rt nhiu.
Find this article at:
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/Chinas-growing-presence-05-15-10-93848014.html
Check the box to include the list of links referenced cdefg in the article.
4

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: